Ren tryckluft för livsmedelsindustrin

Säkerhet och hygien är viktiga förutsättningar för livsmedelsindustrin, från små hantverksmässiga verkstäder till stora bearbetningsanläggningar.

Livsmedelsindustrin måste hantera kvaliteten mycket noggrant för att säkerställa att stränga normer följs i varje steg av produktionsprocessen.

Tryckluft är en mycket viktig men ofta underskattad kontaminationskälla. En anläggning där tryckluft inte behandlas på rätt sätt kan innehålla skadliga eller farliga föroreningar, som måste elimineras för att skydda produkter, processer, anläggningar och, framför allt, konsumenten.

Under bearbetningen kommer tryckluft i direkt kontakt med livsmedlet när det används som en integrerad del av processen för:

 • flytta/placera livsmedel
 • transport av matpulver, tensenvätskor
 • formning av aerosoler
 • mekanisk blandning
 • välja material
Tryckluft för livsmedelsindustrin

Dessa föroreningar, som vanligtvis är grupperade i de tre familjer som beskrivs i ISO 8573-1:2010 (partiklar, vatten, olja), kan orsaka allvarliga problem för anläggningarna och utrustningen, vilket alltid medför betydligt lägre effektivitet och högre produktionskostnader:

 • Korrosion och rost i tankar och distributionssystem
 • Blockeringar i och skador på ventiler, verktyg och maskiner
 • Dålig lukt och ohälsosamma arbetsmiljöer
 • Oljekondensat som är svåra och dyra att kassera
 • Högre driftskostnader och kostnader för anläggningsunderhåll

Det finns också allvarliga risker när det gäller livsmedelsprodukten:

 • Produktförlust
 • Försämring av egenskaper (smak, lukt, färg)
 • Kortare hållbarhet

Skydd behövs därför på två nivåer:

 • Ett lämpligt behandlingssystem som är av rätt storlek för att säkerställa ett effektivt skydd av produkter och processer.
 • Kontinuerlig övervakning av luftkvaliteten med hjälp av lämpliga instrument.
Tryckluft för köttindustrin

Lagstiftning om tryckluft vid livsmedelsberedning

När det gäller livsmedelshygien och livsmedelssäkerhet anges det tydligt i förordning (EG) nr 852/2004 att livsmedelsföretagaren har det primära ansvaret för livsmedelssäkerheten. I förordningen fastställs också principerna för systemet för riskanalys och kritiska kontrollpunkter (HACCP).

Till skillnad från i lufttillämpningar som andas eller är av medicinsk kvalitet finns det emellertid inga harmoniserade standarder som fastställer de lägsta godtagbara renhetsnivåerna för tryckluft som används i livsmedelsindustrin.

För att detta skall kunna ske följer företagen de riktlinjer som utfärdats av British Compressed Air Society (BCAS) – för närvarande den mest auktoritativa källan som används som referens för tryckluft av livsmedelskvalitet – som skiljer mellan två användningsfall inom livsmedelsbearbetning:

 • Direktkontakt: Kvalitetsklass 1.2.1 (ISO 8573-1:2010) krävs, vilket gör det nödvändigt att använda en adsorptionstork samt forcerad filtrering av damm och olja.
 • Indirekt kontakt: Kvalitetsklass 1.4.1 krävs, för vilken en kyltork anses tillräcklig.
Rekommendationer för luftkvalitet Föroreningar (fasta partiklar) Fukt (vattenånga) Total olja (aerosoler + ånga) Motsvarande ISO 8573-1:2001
Direktkontakt 0,01 µ  – 40 °C PDP <0,01 mg/m3 Klass 1.2.1
Indirekt kontakt 0,01 µ +3°C PDP <0,01 mg/m3 Klass 1.4.1

Risken för mikrobiologisk kontaminering skall däremot undersökas enligt en riskbedömning som grundar sig på HACCP-principerna, beroende på den berörda bearbetningen.

Eventuella föroreningar i tryckluften

Fasta rester Vätskor Gaser
Smuts Mikroorganismer Vätskor Aerosoler Ånga Gaser
Partiklar

Virus

Olja

Olja

Olja

NO2

Rost

Bakterier

Vatten

Vatten

Vatten

CO

Insättningar

Formar

 

 

 

CO2

Kolrester

Jäst

 

 

 

SO2

 

Sporer

      O2

Olika åtgärder måste vidtas för att skydda livsmedel mot sådana föroreningar som beskrivs, eftersom varje typ av förorening kan blockeras eller begränsas med anordningar som använder olika tillgängliga tekniker.

Minskning/borttagning av föroreningar
    Intagsluft Kompressortyp Distributionssystem
Filtreringsteknik Vatten Damm och partiklar Mikroorganismer Flytande olja och aerosoler Oljeånga Rost- och saltavlagringar
Flytande kondensat Aerosoler Ånga
Kondensatavskiljare
x
             
Filter vätskeavskiljande  
x
 
x
x
x
 
x
Adsorption (aktivt kol)            
x
 
Partiklar      
x
x
   
x
Sterila/mikrobiologiska          
x
   
Torkar Adsorption (aktivt kol)    
x
         
Membran    
x
         
Kylcykel    
x
         

Vill du veta mer? Ladda ner vår matbroschyr nu

Hämta Pneumatechs broschyr med en djupgående analys av användningen av luft i livsmedelsindustrin.