FAQ

Verantwoordelijkheid van Pneumatech

Transparantie

Wij leggen ons erop toe om in al onze communicatie –zowel schriftelijk als mondeling – open, eerlijk en exact te zijn binnen de beperkingen van de commerciële vertrouwelijkheid. Geregeld en tijdig leveren wij betrouwbare en relevante informatie over onze activiteiten. We hechten veel belang aan interactie en staan dan ook positief tegenover constructieve gesprekken met al onze partners.

Pneumatech hanteert hoge maatstaven op het gebied van verslaglegging en verwacht van werknemers die betrokken zijn bij de vastlegging, verwerking en rapportering van informatie dat zij de rechtsgeldigheid en juistheid ervan waarborgen.

Bedrijfsintegriteit

  • Overal waar we actief zijn, is onze reputatie een bijzonder waardevol hulpmiddel, en ze wordt bepaald door onze manier van handelen. We vermijden dan ook elke manier van handelen die het respect voor Pneumatech zou kunnen aantasten.
  • We hanteren hoge normen op het vlak van persoonlijke ethiek en bedrijfsethiek; we volgen onze interne beleidslijnen en leven alle toepasselijke wetten en voorschriften na in de landen waar we actief zijn.
  • We streven ernaar eerlijk te zijn in alle omstandigheden, en we vermijden belangen die in conflict zouden kunnen raken met de belangen van de Groep.
  • We steunen en beogen eerlijke concurrentie en weigeren dan ook om gesprekken aan te knopen of overeenkomsten aan te gaan met onze concurrenten over prijzen, marktdelen en dergelijke.
  • Wij onthouden ons van het geven of ontvangen van andere zaken dan een "teken van waardering" aan of van een belanghebbende, om het risico van een ongezonde loyaliteit te voorkomen.
  • We respecteren de bedrijfsmiddelen en beschermen alle materiële en immateriële activa van de Groep tegen verlies, diefstal of misbruik.
  • Pneumatech neemt geen politieke standpunten in. We maken dan ook geen gebruik van de middelen van Pneumatech om politieke campagnes of kandidaten te steunen, of op welke wijze dan ook diensten te leveren in het kader van politieke activiteiten.

Bestuur

Het management van Pneumatech is verantwoordelijk voor de goedkeuring van de algemene strategie en organisatie van Pneumatech.

Het management van Pneumatech is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en opvolging van de strategie, de doelstellingen en het beleid van Pneumatech, met inbegrip van de financiële, maatschappelijke en ecologische prestaties, onder leiding van het bestuur en de CEO van de Groep.

Implementatie

De Business Code of Practice vormt een samenvatting van het beleid dat gedeeld wordt door alle entiteiten van onze organisatie. Wij laten ons gedrag leiden door deze interne beleidslijnen, om ons te helpen de waarde van de Pneumatech te verhogen.

Deze beleidslijnen zijn, samen met andere principes, richtlijnen en instructies, vervat in The Way We Do Things, een interne database die via het intranet van de Groep toegankelijk is voor alle medewerkers. Het is de verantwoordelijkheid van iedere werknemer om zich vertrouwd te maken met de inhoud van The Way We Do Things en die na te leven. Via ons Circles-programma wordt een geschikte opleiding aangeboden, die verplicht is voor alle nieuwe werknemers. Wij stellen onze belangrijkste partners op de hoogte van onze Business Code of Practice.

De operationele entiteiten stellen hun strategie en hun uitvoeringsplannen samen op basis van de beleidslijnen beschreven in The Way We Do Things.

Voor elk beleid worden opvolgingsprocedures opgesteld. De indicatoren van de prestaties op ecologisch en maatschappelijk vlak worden gerapporteerd en opgevolgd op Groepsniveau. Over de risico-evaluatie met betrekking tot onze belangrijkste partners op juridisch, ecologisch en maatschappelijk vlak wordt verslag uitgebracht op de vergaderingen van de Raad van bestuur.

Om de implementatie te waarborgen, worden interne audits ter plaatse gehouden.