Vanlige spørsmål

Vi har forsøkt å svare på så mange av de vanligste spørsmålene som mulig, eller vi henviser deg til andre informasjonskilder som kan være til hjelp.

Hva er forskjellene mellom silikonfritt filter og standardfilter?

Silikonfrie filtre brukes i bruksområder der absolutt ingen silikon kan komme inn i kundens trykkluft. Dette kreves vanligvis innen malerbransjen (for eksempel bilmaling, metallmaling og flymaling) og innen visse elektroniske produkter. Grunnen er at i noen bruksområder, som for eksempel lakkering, forårsaker siliconer store problemer, som blemmer, dårlig adhesjon og kratere.

Våre standardfiltre er ikke spesielt behandlet, så de kan inneholde siliconer på grunn av bruken av visse komponenter. Derfor har vi et spesielt silikonfritt filterområde som inneholder deler som ikke inneholder silikon (det betyr ikke at siliconer filtreres ut). ""For å være silikonfri er filterhusene og -elementene produsert i et rent rom, og alle komponentene i filterelementene og husene behandles på en spesiell måte (sertifisert) som garantert frie for silikoner. Hvert filter er sertifisert som garantert silikonfritt eller såkalt "maling som er kompatibelt" av Fraunhofer Institute.

Hva er forskjellen mellom filterelementene på flenset og de gjengede filtrene?

Filtrene med flens har flere filterelementer, mens de gjengede filtrene bare har ett for hvert filter. Elementene i de flensede filtrene har dessuten en ekstra gjenger for fiksering i hodet, mens elementene i de gjengede filtrene bare har doble O-ringer for fiksering.

Forutsetning: Filteret virker i det optimale området når flyten er mellom 80 % og 120 % av den nominelle flytgraden. Er denne erklæringen riktig?

Nei, den nominelle flytgraden til filtrene er også den maksimale flytgraden til filtrene (100 %). Når flyten er høyere enn den nominelle flyten (f.eks. 120 %), er ytelsen ikke lenger garantert. En lavere flytgrad (f.eks. 80 %) er ikke et problem, ytelsen (trykkfall og effektivitet) vil være bedre enn den nominelle flyten. Filteret bør med andre ord brukes på maksimalt nøyaktig nominell strøm, ikke mer.

OCO av en VT (0.003 mg/m3) virker i samme rekkefølge som en G-C-kombinasjon (0.008 mg/m3), er dette tilfellet?

Nei. Uttakskonsentrasjonen for et G-C-filterkombinasjon er 0.008 mg/m3 flytende olje og oljetåke. Kombinasjonen av G-C filtrerer ikke oljedamp. Den totale oljekonsentrasjonen etter en G-C-kombinasjon er derfor høyere, ettersom den fremdeles inneholder oljedamp. Oljedampinnholdet kan være 10–100x høyere (avhengig av lufttemperaturen) enn det flytende oljeinnholdet etter dette, og dermed vil den totale oljekonsentrasjonen overstige renhetsklasse 1. Vi oppgir derfor klasse 2 i olje etter en G-C-kombinasjon).

Da en G-C-kombinasjon ikke filtrerer oljedamp, kreves det et aktivt kullfilter (V) eller tårn (VT) for å garantere en renhetsklasse 1 for totalt oljeinnhold, dvs. < 0.01 mg/m3 (i vårt tilfelle er det totale oljeinnholdet etter en VT enda lavere enn 0.003 mg/m3).

Hva er ISO-klassen for olje på et G-filter?

ISO-klassen for olje er summen av oljedamp og oljeinnholdet i oljen. I databladet er det bare verdien for oljerest på oljetåke (0.008 mg/m3), og den er omtrent konstant i løpet av filterets levetid.

Oljedampinnholdet kan variere mye i løpet av filterets levetid, og det avhenger av hvor gammel brukt kompressorolje er, og gasstemperaturen. For å garantere kundens renhetsgrad på luften, og husk at oljedampinnholdet må tilsettes oljeinnhold på oljetåke, velges en kvalitetsklasse på 2 (< 0.1 mg/m3) for olje etter en G-C-kombinasjon.

Hva er forholdet mellom ISO-klassene i henhold til ISO 8573-1 og filterenes ytelse?

Ytelsen til filtrene våre er testet i henhold til ISO 12500-1 (aerosol) og ISO 12500-3 (støv) for frittstående filtre. Disse dataene er publisert i pakningsvedlegget og i det tekniske databladet som oljerest (mg/m3) og effektiviteten til støvantall (%). Ved å måle ytelsen til et frittstående filter kan man sammenligne direkte med konkurrerende ISO-filtre.

I praksis brukes imidlertid et filter (nesten) aldri som et frittstående filter. Derfor brukes ISO 8573-1 til å bestemme renhetsklassen av luft for hele trykkluftinstallasjonen, inkludert tørkere og hele filterserien. Eksempler på de mest typiske installasjonene er gitt i filterheftet.

Hvorfor plasserer du en VT rett etter en tørker? Hva er hovedhensikten med dette? Før V/VT må du alltid bruke en tørker? Kan G/C være nok?

Inntaksluften i V/VT skal være helt tørr for å unngå at vann absorberer i det aktiverte karbonet, noe som kan føre til en lavere renhetsgrad av luft og kortere levetid, fordi adsorpsjonen av vanndamp medfører mindre kapasitet for oljedamp som skal adsorbere. Derfor anbefaler vi alltid å installere en tørker foran V/VT.

Hvorfor nevnes ikke uttrykket " filtre ned til 0.1 µm" lenger?

Dette er feil terminologi, fra det tidspunktet filtreringsmekanismene ennå ikke var helt forstått. Tilbake på dagen ble det antatt at koalescerende oljefiltre virker som sold, der partiklene er større enn medieporene og dermed holdes på medieoverflaten. Som et resultat av siktemekanismen fører mindre porer bare til mindre partikler nedstrøms. Derfor ble filtrene tidligere referert til som den maksimale størrelsen på nedstrømspartikler, dvs. finere G-filter ble kalt 0.1 µm-filter, og det mer åpne C-filteret som et 1 µm-filter.

Virkeligheten er imidlertid mindre ukomplisert. Porene i glassfibermediet er mye større enn partikkelstørrelsene, og derfor oppstår det forskjellige filtreringsmekanismer, basert på kollisjonen og innbrenning av oljedråper på fibrene. Disse kollisjonsmekanismene er treghetsimaksjon, oppfanging og diffusjon, som hver opererer ved et bestemt partikkelstørrelsesområde.

G- og C-filtrene fungerer med andre ord i hele partikkelstørrelsesspekteret, og derfor er det feil å definere dem som 0.1- eller 1 µm-filtre. I stedet definerer vi filtrene med den totale oljekonsentrasjonen som finnes nedstrøms: Et G-filter kalles et 70 μg/m3-filter og et C-filter som et 8 μg/m3-filter.

Hvorfor stiger ikke trykkfallet til et V-filter over levetiden?

A V og A VT er aktive kullfiltre. Aktivt kull er karbonmateriale i form av pellets, pulver, etc. som har blitt "aktivert", dvs. består av millioner av mikroskopiske porer. Aktive kullfiltre fjerner organiske damper – små molekyler – fra trykkluftsystemet ved å fange opp disse molekylene inne i porene i kullpelletene/pulveret. Siden disse molekylene fanges opp i pelletene/pulveret og ikke i områdene mellom karbonpelletene/pulveret, mens luften hovedsakelig strømmer rundt det aktive karbonmaterialet, blokkeres ikke luftstrømmen mer ved drift, slik at trykkfallet i filteret ikke stiger.

På et bestemt tidspunkt fylles imidlertid alle porene helt med olje, slik at det ikke lenger kan registreres oljedamp. Når dette skjer, vil nykommende oljedamp ganske enkelt bevege seg gjennom V/VT, slik at elementet må skiftes ut. Denne hendelsen kalles "gjennombruddet" for V/VT.

Hva er virkningen av (1) vann i væskeform og (2) trykkduggpunkt på ytelse?

  1. Når det er vann i væskeform, samles og oppbevares vanndråpene i filteret, og vannet fører til rask skade på filtermedier (skum, glassfiber,…). Flytende vann vil med andre ord redusere filterytelsen og forkorte levetiden. En løsning er alltid å bruke et vannutskillingssystem med forsiden av filtrene for å skille ut den største delen av det flytende vannet. 
  2. I tillegg til flytende vann kan det også være vanndamp til stede. Trykkduggpunktet bestemmer hvor mye vanndamp og kondenserte vanndråper som finnes i trykkluften. En økning av PDP har ingen innvirkning på innholdet av det flytende vannet så lenge PDP er lavere enn trykklufttemperaturen. Da bare væskedråper påvirker ytelsen til støv- og oljekoalescensfiltre, og ikke damp, er det ingen effekt av økende PDP på G-, C- og S & D-filtre (så lenge PDP < trykklufttemperaturen). Hvis PDP økes, øker imidlertid vanndampinnholdet, som kan adsorberes av det aktive karbonmaterialet i V og VT. Dette vil redusere ytelsen. Derfor er det svært viktig å bruke en tørker foran V og VT.

Hva er forskjellen mellom V og VT?

For kritiske bruksområder anbefales det alltid å installere et VT-aktivt kulltårn. Siden dette produktet gir optimal beskyttelse mot oljedamp ved varierende oljebelastninger og temperaturvariasjoner, med en garantert levetid på 4000 timer. V er en grunnleggende oljedamp beskyttelse, hovedsakelig ment for generell industri.

  V VT
Levetid (timer) 1000 4000
Maksimumstemperatur (°C) 35 66 (bruk korreksjonsfaktorer)
Strømningsområde (l/s) 10-8000 20-310

Hvorfor kan mottrykk være et problem for hele levetiden til filterelementer?

Mottrykk kan føre til åpning av filterelementene. Når elementene åpnes, fører dette til forurensning av kundens trykkluft, og derfor bør elementene skiftes ut umiddelbart.

Pneumatech-filterelementer består av to kjerner laget av perforert rustfritt stål. Dette i motsetning til de svakere utvidede stålkjernene.

Vil du oppleve forskjellen mellom utvidet stål og perforert rustfritt stål? Bestill filterboksen.

Hvordan beregne ppm til mg/m3?

PPM er en svært vanlig brukt enhet gjennom litteraturen for luftrenhet, for å uttrykke hvor mange "deler" av en kontaminant er til stede i en million "deler" av for eksempel luft. Du kan umiddelbart føle at uttrykket "deler" er svært tvetydig og ikke så enkelt. Det kan bety partikler, masse, volum og så videre på… I virkeligheten betyr "deler" masse. Derfor er 1 ppm 1 mg forurensende i 1 kg luft. Med hensyn til lufttettheten ved 20 grader C som konverteringsfaktor fra ppm til mg/m3, er 1 ppm 1.2 mg/m3. Konverteringsfaktoren endres dermed ved endring av temperatur.

Egenskap Verdi Enhet Forklaring
Oljekonsentrasjon 1 spm mg olje / kg luft
Lufttetthet ved 20 °C. x 1.2 kg/m3 omregningsfaktor
Oljekonsentrasjon = 1.2 mg/m3 mg olje / m3luft

Hva er MPPS?

MPPS: Most Penetrating PartikkelenS ize, partikkelstørrelsen som effektiviteten er lavest for.

Etter at oljdråpen har kollidert med en fiber og fanges opp av en av de tre mekanismer som fanger opp (imaksjon, oppfanging eller diffusjon, se spørsmål 5), kan den totale filtereffektiviteten beregnes. Den totale filtereffektiviteten for hver partikkelstørrelse er et resultat av kombinasjonen av disse tre filtreringsmekanismene, som vist skjematisk i figuren nedenfor (rød: Impaction, blå: Avlytting, grønn: Diffusjon). Det er med andre ord summen av effektiviteten ved å påvirke, avlytting og diffusjon.

Som det er klart i figuren nedenfor, gjør avhengigheten av fangingsmekanismene på partikkelstørrelse at effektivitetskurven viser et minimum. I programmene våre finner du vanligvis dette minimumsantallet i størrelsesområdet 0.1–0.2 µm (i eksemplet i figuren er MPPS 0.15 µm). Disse partiklene er de vanskeligste å skille, og kalles derfor "de mest gjennomtrengende partikkelstørrelsene"MPPS. Nøyaktig plassering av MPPS, viktigheten av hver filtreringsmekanisme og den totale filtreringseffektiviteten avhenger for eksempel av lufthastigheten, mediets indre struktur, distribusjonen av oljestørrelsen og oljekonsentrasjonen.

Viser differensialtrykkmåleren trykkfall over G- og C-oljefiltrene riktig?

Ja, det er en misforståelse av at differensialtrykkindikatoren ikke fungerer riktig på grunn av forurensning med olje. Trykkfallet i coalescence-filtre vil imidlertid forbli omtrent konstant i løpet av filterets levetid, og kan derfor ikke brukes som en serviceindikator.

Hvorfor er det tørre trykkfallet til en G og C ikke nevnt i dataene i pakningsvedlegget?

Det tørre trykkfallet til oljefiltrene er irrelevant. Etter +/- 50 driftstimer (avhengig av installasjon og driftsforhold) har trykkfallet allerede nådd steady state (vått trykkfall), som vil forbli konstant i løpet av filterets levetid. Dette våte trykkfallet er oppgitt i pakningsvedlegget.

Trykkfallet til partikkelfiltre S og D når ikke en stabil statusverdi, men øker sakte i løpet av levetiden. Hastigheten som trykkfallet øker med, avhenger av mengden støv. Det er derfor enklere å bare slippe ut det første trykkfallet ("tørt trykkfall") i stedet for et trykkfall under drift.

Hvilken påvirkning har temperaturen på filterytelsen?

Ytelsen til våre coalescence-filtre er bare marginalt avhengig av temperatur, forutsatt at den maksimale temperaturen på 66⁰C ikke overskrides (fordi en høyere temperatur kan skade filtermediet). Derfor er det ikke nødvendig med korreksjonsfaktorer for andre driftstemperaturer.

Oljedampfiltre reduserer derimot ytelsen ved økende temperatur, fordi gassmengden øker. Derfor kan V-en bare brukes til 35⁰C for å opprettholde en levetid på 1000 timer. For VT er det korreksjonsfaktorer for temperaturen å bestemme riktig størrelse, slik at levetiden blir 4000 timer.

Ikke nøl med å kontakte oss for å få mer informasjon!