Právní upozornění a zásady ochrany osobních údajů

Děkujeme, že jste navštívili web společnosti Pneumatech. (Na společnost Pneumatech a její dceřiné společnosti se zde odkazujeme výrazem „Pneumatech“ nebo formulacemi v první osobě množného čísla.)

Vážíme si vašeho zájmu o naši společnost.

Níže naleznete právní informace týkající se návštěvy těchto webových stránek. Navíc zde naleznete i naše zásady ochrany osobních údajů s popisem typů informací, které mohou být shromažďovány a zpracovávány, a s popisem způsobu, jak můžeme používat „soubory cookie“. Děkujeme vám, že si obsah této stránky přečtete, a pokud přijmete všechny podmínky a ustanovení, i za návštěvu webových stránek. Přístupem na webové stránky nebo jejich používáním přijímáte všechny podmínky a ustanovení.Společnost Pneumatech je tvořena několika právnickými subjekty, přičemž každý z nich nese odpovědnost za vlastní podnikání a produkty. Právnický subjekt v rámci společnosti Pneumatech nebude v žádném případě odpovědný za jednání či opomenutí jiného právnického subjektu. Získáváním informací prostřednictvím těchto webových stránek nebo jejich jiným používáním souhlasíte s tím, že odpovědnost za produkt, nabídku nebo marketingové informace je omezena pouze na právnický subjekt, který je přímo zapojen do dané operace.Informace na webových stránkách se mohou měnit bez předchozího upozornění, aniž by nám tím vznikala nějaká povinnost nebo odpovědnost. Obsah těchto webových stránek je poskytován pro pohodlí jejich návštěvníků a tvoří jej pouze nezávazné informace. Nemáte oprávnění vytvářet žádné odkazy na naše webové stránky bez našeho předchozího písemného souhlasu.Vynaložíme přiměřené úsilí k tomu, aby naše webové stránky obsahovaly pouze přesné informace. NEPOSKYTUJEME VŠAK ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI UJIŠTĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE PŘESNOSTI, ÚPLNOSTI, VČASNOSTI, NEPORUŠENÍ PRÁV NEBO VHODNOSTI POSKYTNUTÝCH INFORMACÍ PRO JAKÝKOLI ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEPŘIJÍMÁME ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST VŮČI JAKÉKOLI STRANĚ ZA ŠKODY, AŤ UŽ PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁSLEDNÉ, TRESTNÍ NEBO JINÉ, V DŮSLEDKU JAKÉHOKOLI POUŽITÍ NEBO NEMOŽNOSTI POUŽÍT TYTO WEBOVÉ STRÁNKY NEBO JEJICH OBSAH, ZEJMÉNA ZA JAKÉKOLI ŠKODY VE FORMĚ ZTRÁTY ZISKU, PŘERUŠENÍ PODNIKÁNÍ, ZTRÁTY PROGRAMŮ NEBO JINÝCH DAT VE VAŠEM SYSTÉMU PRO ZPRACOVÁNÍ INFORMACÍ NEBO JINÝM ZPŮSOBEM. JE NA VÁS, ABYSTE PŘIJALI VEŠKERÁ POTŘEBNÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ A ZAJISTILI, ABY NIC Z TOHO, CO SE ROZHODNETE VYUŽÍT, NEOBSAHOVALO ŠKODLIVÉ POLOŽKY, JAKO JSOU VIRY, ČERVY NEBO TROJSKÉ KONĚ A JINÉ POLOŽKY DESTRUKTIVNÍ POVAHY. NEPOSKYTUJEME ŽÁDNÉ ZÁRUKY ANI UJIŠTĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE JAKÝCHKOLI JINÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK, KTERÉ PATŘÍ TŘETÍ STRANĚ A K NIMŽ MŮŽETE ZÍSKAT PŘÍSTUP PROSTŘEDNICTVÍM TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNEK.

Autorská práva, ochranné známky a další práva k duševnímu vlastnictví

Obsah tohoto webu, mimo jiné včetně log, ochranných známek, obchodních názvů, textů, obrázků, grafiky, zvuku, animací a videosouborů, a jeho uspořádání na webu jsou naším vlastnictvím nebo vlastnictvím jedné či více dalších organizačních jednotek společnosti Pneumatech nebo vlastnictvím třetích stran a podléhají ochraně duševního vlastnictví. Žádný obsah tohoto webu nesmí být reprodukován, kopírován, přenášen, publikován, distribuován, upravován, citován nebo umístěn na jiné weby či do jiných dokumentů bez předchozího písemného svolení. Veškerá práva k duševnímu vlastnictví obsažená na tomto webu, včetně autorských práv, ochranných známek, obchodního tajemství a patentových práv, jsou vyhrazena, a jakékoli použití bez předchozího písemného svolení od příslušného vlastníka je přísně zakázáno. Nic z toho, co je uvedeno na tomto webu, nemůže být vykládáno jako udělení jakékoli výslovné nebo předpokládané licence či jakéhokoli výslovného nebo předpokládaného práva k používání našeho duševního vlastnictví nebo duševního vlastnictví jakékoli jiné organizační jednotky společnosti Pneumatech či třetích stran.

Zásady ochrany osobních údajů

IP adresy, internetové prohlížeče, operační systémy, doménová jména: Pokud navštívíte naši webovou stránku, můžeme evidovat IP adresu vašeho počítače. IP adresa neidentifikuje vás jako jednotlivce, ale identifikuje vašeho poskytovatele internetových služeb. Další neosobní informace, které můžeme shromažďovat, zahrnují typ použitého internetového prohlížeče, typ použitého operačního systému počítače a název domény webové stránky, ze které jste navštívili naše stránky. Informace se shromažďují, protože nám poskytují všeobecné demografické informace, například o zeměpisné poloze návštěvníků nebo jakou dobu stráví na našich stránkách. Sběr takovéhoto typu informací nám umožňuje spravovat naše webové stránky, diagnostikovat problémy serverů, analyzovat trendy a statistiky a poskytovat lepší služby zákazníkům.

Soubory cookie

Navštívíte-li naše webové stránky, můžeme do vašeho počítače odeslat soubor „cookie“. Jedná se o malý textový soubor nebo data, která může vámi navštívená webová stránka umístit nebo uložit do vašeho počítače. Soubory cookie samy o sobě neobsahují žádné osobní informace. Pokud nám ale poskytnete osobní informace (např. registrací u internetové služby nebo prostřednictvím námi poskytnutého hesla), takovéto informace mohou být spojeny s daty uloženými v souboru cookie. Existují dva typy souborů cookie. První typ se ukládá jako soubor do vašeho počítače na delší dobu a může zůstat ve vašem počítači poté, co jej vypnete. Takový soubor cookie lze použít například k informování návštěvníka o aktualizacích na webové stránce od jejího posledního navštívení. Druhý typ souboru cookie se nazývá „relační soubor cookie“. Tyto soubory cookie se při návštěvě webových stránek dočasně ukládají do paměti počítače. To se provádí například kvůli sledování, jaký jste na webové stránce zvolili jazyk. Soubory cookie se neukládají do počítače na delší dobu a mizí, když zavřete webový prohlížeč. Při sběru nebo zpracování informací získaných pomocí souborů cookie můžeme využívat pomoc třetí strany.Soubory cookie můžeme používat z několika důvodů, například pro:

 • shromažďování statistických dat souvisejících se způsoby a trendy prohlížení;
 • analyzování prodejních údajů;
 • provádění marketingového průzkumu;
 • přizpůsobení obsahu nebo funkcí zákazníkovi;
 • poskytování pomoci uživatelům webových stránek nebo sledování návštěv určitých internetových služeb;
 • umožnění uživatelům s hesly znovu vstoupit na určité webové stránky, aniž by museli přepisovat dříve zadané informace.    

Jak blokovat soubory cookie:Většinu internetových prohlížečů lze nastavit tak, aby blokovaly soubory cookie, mazaly soubory cookie z pevného disku počítače nebo vás upozornily, že stránka obsahuje soubory cookie před jejich uložením. Další informace o těchto funkcích získáte v pokynech nebo nápovědě webového prohlížeče. Vezměte prosím na vědomí, že některé z našich webových stránek nemusí bez použití souborů cookie fungovat správně.

Osobní údaje

Tato část vysvětluje, jak shromažďujeme, používáme a sdílíme údaje týkající se vás osobně („osobní údaje“), které nám poskytnete nebo které můžeme jiným způsobem získat či vytvořit. Společnost Pneumatech zavedla technická, administrativní a fyzická opatření, která chrání veškeré osobní údaje, které shromažďujeme (viz níže). Společnost Pneumatech také vždy bude dodržovat místní zákony a nařízení a nebude shromažďovat nebo používat osobní údaje v místech, kde je to zákonem zakázané.Jaké osobní údaje může společnost Pneumatech shromažďovat?„Osobní údaje“ jsou informace, prostřednictvím kterých je fyzická osoba identifikovatelná nebo prostřednictvím kterých může být identifikována. Vaše osobní údaje můžeme shromažďovat, používat a zpracovávat, abychom vám poskytli služby, produkty, nebo informace, které požadujete. Vaše osobní údaje nebudeme shromažďovat bez vašeho vědomí nebo povolení ani takové údaje nebudeme prodávat či pronajímat. Abychom vám poskytli konkrétní produkty, služby nebo informace či zpracovali transakci, můžeme od vás požadovat osobní informace. Vždy, když je budeme shromažďovat, bude vám to oznámeno.Jak může společnost Pneumatech využívat shromážděné osobní údaje?Osobní údaje jsou shromažďovány, pouze pokud jsou nezbytné k poskytnutí produktu, služby nebo informace, zpracování transakce nebo pokud nám je poskytnete za jiným účelem, například v žádosti o zaměstnání. Shromažďování osobních údajů bude vůči vám transparentní (včetně sdělení právního základu takového zpracování) a budete mít příležitost se rozhodnout, zda je poskytnete, nebo ne. Pokud se rozhodnete jakékoli požadované osobní údaje neposkytnout, společnost Pneumatech nemusí být schopna dokončit vaši transakci nebo vám poskytnout požadované informace, služby nebo produkty.Jsou-li osobní údaje shromážděny, mohou sloužit k těmto účelům:

 • Realizace činností webového marketingu:
  • e-mailové kampaně,
  • cílení a opakované cílení,
  • potvrzení účasti.
 • Odpovědi na otázky nebo problémy odeslané společnosti Pneumatech;
 • Navrhování, prodej, výroba a vylepšování produktů;
 • Poskytování služeb a podpory zákazníkům;
 • Školení a certifikace zaměstnanců zákazníků, dodavatelů a poskytovatelů služeb;
 • Podle potřeby nebo na základě výslovného oprávnění daného platným zákonem nebo předpisem.

Jakmile jsou informace shromážděny, pak v případě, že nedojde k žádné interakci se společností Pneumatech (otevření e-mailu, odeslání formuláře) během následujících šesti měsíců, budou osobní údaje vymazány z našich databází. To platí také pro uživatele, kteří se rozhodnout odstoupit (zrušit odběr).V žádném případě si údaje neponecháme déle, než je nezbytné pro splnění účelů, k nimž byly shromážděny, nebo než stanovují platné zákony nebo předpisy.

Pokud se to požaduje, může být zapotřebí pro použití vašich osobních údajů – za jedním nebo více z výše uvedených účelů – získat váš souhlas. Pokud jde o zpracování osobních údajů na základě vašeho souhlasu, máte řadu práv. Pokud se později rozhodnete svůj souhlas odvolat, zajistíme, aby to bylo možné provést způsobem, který je srovnatelně jednoduchý jako způsob, kterým byl souhlas vyjádřen.S kým můžeme vaše osobní údaje sdílet:Vzhledem k tomu, že Pneumatech je globální společností, která působí v mnoha různých zemích, můžeme vaše osobní údaje převést z jednoho právního subjektu na jiný nebo z jedné země do druhé, abychom dosáhli výše uvedených účelů zpracování. Vaše osobní údaje budeme převádět v souladu s platnými právními požadavky a pouze v míře nezbytné pro výše uvedené účely. V rámci společností skupiny Pneumatech se osobní údaje převádějí podle těch samých pravidel a úrovní zabezpečení. Je-li to vyžadováno, budou zavedeny dohody o zpracování údajů, aby se zajistila potřebná úroveň ochrany.Při umožnění zákonného převodu osobních údajů přes hranice společnost Pneumatech spoléhá na dostupné právní mechanismy. V rozsahu, v jakém společnost Pneumatech spoléhá při autorizaci převodu na standardní smluvní doložky (také nazývané modelové doložky), bude společnost Pneumatech tyto požadavky dodržovat, a to včetně případů, kdy může dojít k rozporu mezi těmito požadavky a tímto oznámením.Společnost Pneumatech nebude vaše osobní údaje prodávat nebo jinak sdílet mimo společnosti Pneumatech, vyjma:

 • poskytovatelů služeb zajištěnými společností Pneumatech, aby vykonali služby jejím jménem. Společnost Pneumatech bude vaše osobní údaje sdílet pouze s těmi poskytovateli služeb, které se společnosti Pneumatech smluvně zavázali nepoužívat či nezveřejňovat informace vyjma případů, kdy je to nezbytné k vykonání služeb ve prospěch společnosti nebo pro dodržení zákonných požadavků;
 • aby dodržela právní závazky, a to například v reakci na legitimní žádost od donucovacích orgánů nebo jiných státních regulačních orgánů;
 • aby vyšetřila podezřelou nebo skutečnou nezákonnou činnost;
 • aby zabránila fyzické újmě nebo finanční ztrátě;
 • nebo aby podpořila prodej nebo převod všech podniků či aktiv nebo jejích částí (včetně v případě úpadku).

Odstranění, oprava a aktualizace osobních údajů a přístup k osobním údajům:Obraťte se na nás, pokud chcete zkontrolovat, odstranit, opravit, aktualizovat své osobní údaje, které jste nám poskytli, nebo v případě podobných požadavků. Pokud se na nás obracíte v takovéto souvislosti, uveďte název webové stránky nebo místo, kde jste poskytli informace, spolu s kontaktními informacemi (například jménem, e-mailovou adresou, poštovní adresou atd.), které jste v dané době poskytli.

Zabezpečení

Zavedli jsme technická a administrativní opatření, která pomáhají chránit vaše osobní údaje a další data na našich serverech před neoprávněným přístupem, ztrátou nebo úpravami. U žádného serveru ani přenosu přes internet však nelze zaručit stoprocentní zabezpečení. Jakoukoli činnost nebo komunikaci provádíte na vlastní nebezpečí.

Další informace a stížnosti

Potřebujete-li další informace o zpracování osobních údajů, kontaktujte prosím inspektora ochrany údajů skupiny (privacy.officer@icdcompany.com). Pokud na vaši žádost nebudeme reagovat nebo vám neposkytneme pádný důvod pro to, proč tak nejsme schopni učinit, máte právo kontaktovat dozorový orgán, abyste podali stížnost.

Odkazy na webové stránky třetích stran

Některé z našich webových stránek mohou obsahovat odkazy na webové stránky třetích stran. Vezměte prosím na vědomí, že nejsme odpovědni za zásady ochrany osobních údajů, obsah ani metody takovýchto dalších webových stránek nebo jejich vlastníků či provozovatelů.

Změny zásad ochrany osobních údajů

Vyhrazujeme si právo kdykoli měnit či aktualizovat tyto zásady ochrany osobních údajů.