Často kladené otázky

Pokusili jsme se odpovědět na co nejvíce často kladených otázek nebo vás odkázat na další zdroje informací, které vám mohou pomoci.

Jaké jsou rozdíly mezi filtrem bez obsahu silikonu a standardním filtrem?

Filtry bez obsahu silikonu se používají v aplikacích, kde je nutné zajistit, aby ve stlačeném vzduchu nebyl přítomen absolutně žádný silikon. Obvykle se to vyžaduje v lakovnách (například při lakování vozidel, kovových materiálů a letadel) a při výrobě určitých typů elektroniky. Důvodem je, že v některých aplikacích, například při rozstřikování barvy, silikony způsobují velké problémy, jako jsou bublinky, špatná přilnavost a krátery.

Naše standardní filtry nejsou speciálně ošetřovány, proto mohou obsahovat silikony, a to kvůli použití některých jejich součástí. Proto máme speciální řadu filtrů bez obsahu silikonu, která je vyrobena z dílů, které neobsahují silikon (to neznamená, že jsou silikony „odfiltrovány“). Aby mohly být filtry „bez obsahu silikonu“, vyrábějí se pouzdra a elementy filtrů v absolutně čisté místnosti a všechny součásti elementů a pouzder filtrů jsou ošetřeny speciálním (certifikovaným) způsobem, aby byly zaručeně bez obsahu silikonů. Každý filtr je certifikován jako zaručeně bez silikonu nebo tzv. „vhodný pro lakování“ Fraunhoferovým institutem.

Jaký je rozdíl mezi elementy přírubových a závitových filtrů?

Přírubové filtry mají více filtračních elementů, zatímco závitové filtry obsahují pouze jeden element. Kromě toho mají elementy přírubových filtrů zvláštní závit pro upevnění do hlavy, zatímco elementy závitových filtrů používají k upevnění pouze dvojité O-kroužky.

Předpoklad: Filtr pracuje v optimálním rozsahu, když se průtok pohybuje mezi 80 až 120 % jmenovitého průtoku. Je toto tvrzení správné?

Ne, jmenovitý průtok filtrů je zároveň maximálním průtokem filtrů (100 %). Pokud je průtok vyšší než jmenovitý průtok (např. 120 %), výkon již není zaručen. Nižší průtok (například 80 %) nepředstavuje problém. Výkon (tlaková ztráta a účinnost) bude lepší než při jmenovitém průtoku. Jinými slovy, filtr by měl být provozován maximálně nebo přesně při jmenovitém průtoku, nikoli vyšším.

U hodnoty filtru VT s aktivním uhlím (0,003 mg/m³) se zdá, že je ve stejném řádu jako u kombinace filtrů G-C (0,008 mg/m³), je to pravda?

Ne. Výstupní koncentrace oleje pro kombinaci filtrů G-C je 0,008 mg/m³ kapalného oleje a olejového aerosolu, tzn., že tato kombinace filtrů G-C nefiltruje olejové páry. Celková koncentrace oleje za kombinací G-C je tedy vyšší, protože stále obsahuje olejové páry. Obsah olejových par může být 10× až 100× vyšší (v závislosti na teplotě vzduchu), než je obsah kapalného oleje za filtrem, což způsobí, že celková koncentrace oleje překročí třídu čistoty 1. Z tohoto důvodu uvádíme pro obsah oleje třídu 2 v případě instalace kombinace filtrů G-C. Vzhledem k tomu, že kombinace filtrů G-C nefiltruje žádné olejové páry, je nutný filtr s aktivním uhlím (V) nebo uhlíková věž s aktivním uhlím (VT), aby byla zaručena třída čistoty 1 v celkovém obsahu oleje, tj. < 0,01 mg/m³ (v našem případě je celkový obsah oleje za filtrem VT dokonce nižší než 0,003 mg/m³).

Jaká je třída čistoty podle ISO pro olej při výstupu stlačeného vzduchu z filtru G?

Třída ISO pro olej je součtem obsahu olejové páry a olejového aerosolu. V datovém listu je publikována pouze hodnota pro přenos olejového aerosolu (0,008 mg/m³) a zůstává během životnosti filtru přibližně konstantní.Obsah olejové páry se může během životnosti filtru značně měnit a závisí na stáří použitého kompresorového oleje a na teplotě plynu. Aby byla zaručena čistota stlačeného vzduchu zákazníka a s ohledem na to, že je nutné přičíst obsah olejové páry k obsahu olejového aerosolu, je pro kombinaci filtrů G-C zvolena třída kvality 2 (< 0,1 mg/m³).

Jaký je vztah mezi třídami ISO podle normy ISO 8573-1 a výkonem filtrů?

Výkon našich filtrů je testován podle standardu ISO 12500-1 (aerosol) a ISO 12500-3 (prach) pro samostatné filtry. Tyto údaje jsou zveřejněny v letáku a technickém listu jako maximální množství oleje (mg/m³) a účinnost v rámci podílu prachu (%). Měření výkonu samostatného filtru umožňuje přímé srovnání s konkurenčními filtry testovanými podle norem ISO. V praxi se však filtr (téměř) nikdy nepoužívá jako samostatný. Proto pro určení třídy čistoty stlačeného vzduchu používáme normu ISO 8573-1 pro kompletní instalaci stlačeného vzduchu, včetně sušiček a kompletní sady filtrů. Příklady nejtypičtějších instalací jsou uvedeny v letáku o filtrech.

Proč instalujete uhlíkovou věž VT hned za sušičku? Jaký je hlavní účel tohoto opatření? Musím vždy použít sušičku před filtrem V/VT? Nestačil by pouze filtr G/C?

Přívodní vzduch filtru V/VT by měl být zcela suchý, abynedocházelo k adsorpci vody do aktivního uhlí, což by mohlo vést k nižší čistotě vzduchu a kratší životnosti, protože adsorpce vodních par znamená menší kapacitu pro adsorpci olejových par. Z tohoto důvodu vždy doporučujeme instalovat sušičku před filtr V/VT.

Proč se již nepoužívá výraz „filtry do 0,1 µm“?

Jedná se o nesprávnou terminologii z doby, kdy ještě nebyly plně pochopeny mechanismy filtrace. Tehdy se věřilo, že olejové koalescenční filtry fungují jako síta, kde částice jsou větší než póry média, a proto jsou zadržovány na jeho povrchu. V důsledku sítového mechanismu vedou menší póry jednoduše k menším částicím za filtrem. Proto se v minulosti filtry označovaly podle maximální velikosti částic navazujících na filtr, tj. jemnější filtr G se označoval jako filtr o velikosti 0,1 µm a otevřenější filtr C jako filtr o velikosti 1 µm. Realita je však méně přímočará. Póry našich médií ze skleněných vláken jsou mnohem větší než velikost částic, a proto dochází k různým filtračním mechanismům, založeným na srážkách a ulpívání kapiček oleje na vláknech. ěmito kolizními mechanismy jsou setrvačná impakce, intercepce a difúze, z nichž každý působí v určitém rozsahu velikosti částic.Jinými slovy, naše filtry G a C pracují v celém spektru velikosti částic, a proto je nesprávné je definovat jako 0,1 μm nebo 1 μm filtry. Místo toho definujeme naše filtry pomocí celkové koncentrace oleje, která je zjištěna za filtrem: filtr G je označen jako filtr 70 μg/m³ a filtr C jako filtr 8 μg/m³.

Proč se tlaková ztráta ve filtru V nezvyšuje po dobu jeho životnosti?

V a VT jsou filtry s aktivním uhlím. Aktivní uhlí je uhlíkový materiál ve formě pelet, prášku atd., který byl „aktivován“, tj. skládá se z milionů mikroskopických pórů. Filtry s aktivním uhlím odstraňují organické výpary – malé molekuly – ze systému stlačeného vzduchu zachycením těchto molekul uvnitř pórů uhlíkových pelet/prášku. Vzhledem k tomu, že tyto molekuly jsou zachyceny uvnitř pelet/prášku a nikoliv v místech mezi uhlíkovými peletami/práškem, zatímco vzduch většinou proudí okolo materiálu z aktivního uhlí, proud vzduchu není při provozu více blokován, takže se tlaková ztráta filtru nezvyšuje.Avšak v určitém okamžiku se všechny póry zcela zaplní olejem, takže již nelze zachytit více olejových par. Když k tomu dojde, nově příchozí olejové páry jednoduše prochází filtrem V/VT, takže je nutné vyměnit element. Této události se říká „proražení“ filtru V/VT.

Jaký je vliv (1) kapalné vody a (2) tlakového rosného bodu na výkon? (1) kapalná voda a (2) tlakový rosný bod?

  1. Pokud je přítomna kapalná voda, kapky vody se zachytí a hromadí ve filtru a voda vede k rychlému poškození filtračního média (pěna, skleněná vlákna,...). Jinými slovy, tekutá voda sníží výkonnost filtru a zkrátí jeho životnost. Řešením je vždy použít systém separace vody před filtry, aby se oddělila hlavní část kapalné vody. 
  2. Kromě kapalné vody může být přítomna také vodní pára. Tlakový rosný bod (PDP) určuje, jaké množství vodní páry a kapiček kondenzované vody je přítomno ve stlačeném vzduchu. Zvýšení hodnoty PDP nemá vliv na obsah kapalné vody, pokud je hodnota PDP nižší než teplota stlačeného vzduchu. Vzhledem k tomu, že výkon prachových a olejových koalescenčních filtrů ovlivňují pouze kapky kapalné vody a nikoli vodní pára, nemá zvyšování hodnoty PDP žádný vliv na filtry G, C, S a D (pokud je hodnota PDP < teplota stlačeného vzduchu). Na druhou stranu zvýšením hodnoty PDP se zvyšuje obsah vodní páry, který může být adsorbován aktivním uhlím ve filtrech V a VT. Tím se sníží výkon. Proto je velmi důležité používat sušičky před filtry V a VT.

Jaký je rozdíl mezi filtry V a VT?

U kritických aplikací se vždy doporučuje instalovat věž s aktivním uhlím VT, protože tento výrobek poskytuje optimální ochranu proti olejovým parám při kolísavém zatížení oleje a kolísání teploty a má garantovanou životnost 4000 hodin. Filtr V poskytuje základní ochranu proti olejovým párám, což znamená, že je vhodný v průmyslu, kde není kladen velký důraz na čistotu vzduchu.

  V VT
Životnost (hodiny) 1000 4000
Maximální teplota (°C) 35 66 (použijte korekční faktory)
Rozsah průtoku (l/s) 10–8000 20–310

Proč může být protitlak problematický pro životnost elementů filtrů?

Zpětný tlak může vést k implozi elementů filtrů. Když dojde k implozi elementů, dochází ke kontaminaci stlačeného vzduchu zákazníka, a proto musí být elementy okamžitě vyměněny.K eliminaci tohoto jevu se elementy filtrů společnosti Pneumatech skládají ze dvou jader vyrobených z perforované nerezové oceli. To poskytuje účinné řešení na rozdíl od slabších jader z expandované oceli.Přejete si porovnat rozdíl mezi expandovanou ocelí a perforovanou nerezovou ocelí? Objednejte si náš filtr.

Jak se převádí ppm na mg/m³?

Ppm je v literatuře velmi běžně používanou jednotkou pro čistotu vzduchu, která vyjadřuje, kolik „dílů“ znečišťujících látek je přítomno v milionu „dílů“ určité látky, např. vzduchu. Je vám určitě okamžitě jasné, že výraz „dílů“ je velmi nejednoznačný a není tak přímočarý. Může to znamenat částice, hmotnost, objem apod. Ve skutečnosti „dílů“ znamenají hmotnost. A z tohoto důvodu 1 ppm znamená 1 mg znečišťujících látek v 1 kg vzduchu. Vzhledem k hustotě vzduchu při teplotě 20 °C jako přepočtovém faktoru z ppm na mg/m³ se 1 ppm při této teplotě rovná 1,2 mg/m³. Přepočtový faktor se mění v závislosti na měnící se teplotou.

Vlastnost Hodnota Jednotka Vysvětlení
Koncentrace oleje 1 ppm mg oleje / kg vzduchu
Hustota vzduchu při 20 °C × 1,2 kg/m3 přepočtový faktor
Koncentrace oleje = 1,2 mg/m3 mg oleje / m3 vzduchu

Co znamená zkratka MPPS?

MPPS: Velikost nejvíce pronikající částice (Most Penetrating Particle Size) znamená velikost částice, při které je účinnost nejnižší.

Poté, co se kapka oleje srazí s vláknem a je zachycena jedním ze tří mechanismů zachycování (impakce, intercepce nebo difúze, viz otázka 5), lze vypočítat celkovou účinnost filtru. Celková účinnost filtrů při každé velikosti částic je výsledkem kombinace těchto tří filtračních mechanismů, jak je schematicky znázorněno na následujícím obrázku (červená: impakce, modrá: intercepce, zelená: difúze). Jinými slovy, jedná se o součet účinnosti impakce, intercepce a difúze.

Jak je zřejmé z níže uvedeného obrázku, závislost mechanismů zachycování na velikosti částic způsobuje, že křivka účinnosti vykazuje určitou minimální hodnotu. V našich aplikacích se toto minimum obvykle nachází v rozmezí velikostí 0,1 až 0,2 μm (v příkladu na obrázku je hodnota MPPS 0,15 μm). Tyto částice lze nejobtížněji odloučit, a proto se pro ně používá termín „velikost nejvíce pronikající částice“ (MPPS). Přesná poloha hodnoty MPPS, důležitost každého filtračního mechanismu a celková účinnost filtrace závisí např. na rychlosti vzduchu, vnitřní struktuře média, rozložení velikostí olejových částic a koncentraci oleje.

Ukazuje indikátor tlakové ztráty správně úbytek tlaku filtrů olejového aerosolu G a C?

Ano, je mylné se domnívat, že indikátor tlakové ztráty nefunguje správně kvůli znečištění olejem. Tlaková ztráta koalescenčních filtrů zůstává během životnosti filtru přibližně konstantní, a proto nemůže být použit jako servisní indikátor.

Proč není suchá tlaková ztráta filtrů G a C uvedena v údajích v letácích?

Suchá tlaková ztráta filtrů olejového aerosolu je irelevantní. Po cca 50 provozních hodinách (v závislosti na podmínkách instalace a provozu) tlaková ztráta dosáhne již ustáleného stavu („mokrá tlaková ztráta“), který zůstane během životnosti filtru konstantní. Tato mokrá tlaková ztráta je uvedena v letáku. Tlaková ztráta filtrů prachových částic S a D nedosahuje hodnoty ustáleného stavu, ale pomalu se zvyšuje po celou dobu životnosti. Rychlost, s jakou se zvyšuje tlaková ztráta, závisí na množství prachu. Proto je jednodušší uvádět pouze počáteční tlakovou ztrátu („suchá tlaková ztráta“) namísto tlakové ztráty během provozu.

Jak ovlivňuje výkon filtru teplota?

Výkon našich olejových koalescenčních filtrů závisí na teplotě pouze okrajově za předpokladu, že není překročena maximální teplota 66 °C (protože vyšší teplota by mohla poškodit filtrační médium). Proto nejsou pro jiné provozní teploty nutné žádné korekční faktory. Na druhé straně u filtrů olejových par se snižuje výkon při stoupající teplotě, protože se zvyšuje množství plynu. Proto lze filtr V použít pouze do teploty 35 °C, aby byla zachována životnost 1000 hodin. U filtrů VT existují korekční faktory pro stanovení správné hodnoty teploty, aby zůstala životnost 4000 hodin.

Potřebujete-li další informace, neváhejte a obraťte se na nás!