Odpovědnost společnosti Pneumatech

Transparentnost

In all our communications, both written and spoken, we are committed to being open, truthful and accurate within the limits of commercial confidentiality. We provide reliable and relevant information on our activities in a timely, regular manner. We consider interaction important and therefore have a positive attitude toward constructive dialogue with all of our stakeholders.

Pneumatech has established high reporting standards, where each employee involved in the recording, processing and reporting of information is expected to safeguard its validity and correctness.

Bezúhonnost v obchodní činnosti

  • Naše pověst je nejcennější hodnotou, kterou přinášíme všude, kde působíme, a je součástí všeho, co děláme. Vyvarujeme se jakýchkoli kroků, které by mohly ohrozit renomé společnosti Pneumatech.
  • Máme vysoké standardy obchodní a osobní etiky; řídíme se našimi vnitřními pravidly a dodržujeme všechny platné zákony a předpisy v zemích, kde působíme.
  • V každé situaci konáme čestně a zdržujeme se chování, které je v rozporu se zájmy skupiny.
  • Podporujeme a usilujeme o spravedlivou hospodářskou soutěž, a proto odmítáme navazovat rozhovory nebo uzavírat dohody s konkurenty ve věci stanovení ceny, sdílení trhu nebo jiných podobných aktivit.
  • Nedáváme ani nepřijímáme dary větší než symbolické hodnoty od jakýchkoli zainteresovaných stran, abychom zabránili nebezpečí vytváření nezdravé loajality.
  • Respektujeme majetek společnosti a chráníme veškerý hmotný a nehmotný majetek skupiny před ztrátou, krádeží a zneužitím.
  • Společnost Pneumatech nezaujímá politické postoje. Proto nepoužíváme fondy ani prostředky společnosti Pneumatech k podpoře politických kampaní či kandidátů nebo k jiným politickým účelům.

Řízení

Vedení společnosti Pneumatech je odpovědné za schvalování celkové strategie a organizační struktury společnosti Pneumatech.

Výkonné vedení skupiny, pod vedením generálního ředitele skupiny, je zodpovědné za vypracování a sledování strategií, cílů a zásad společnosti Pneumatech, včetně výkonu ve finanční a sociální oblasti a při ochraně životního prostředí.

Implementace

V etickém kodexu společnosti Pneumatech jsou shrnuty společné zásady všech subjektů naší organizace. Naše chování se řídí těmito vnitřními zásadami, což nám pomáhá zvyšovat hodnotu společnosti Pneumatech.

Tyto zásady a další, principy, směrnice a pokyny jsou shrnuty v systému Náš způsob práce, což je mezinárodní databáze přístupná všem zaměstnancům na intranetu skupiny. Každý zaměstnanec se musí seznámit s informacemi uvedenými v databázi Náš způsob práce a dodržovat všechny pokyny. V rámci našeho programu Kroužky poskytujeme příslušná školení, která jsou povinná pro všechny naše zaměstnance. O našem etickém kodexu informujeme všechny naše klíčové partnery.

Na základě zásad popsaných v databázi Náš způsob práce připravují provozní jednotky strategie a realizační plány.

Pro každou sadu zásad jsou stanoveny postupy následných kroků. Ukazatele sociálního a environmentálního výkonu jsou vykazovány a sledovány na úrovni skupiny. Posouzení rizik ve vztahu k našim klíčovým partnerům, pokud jde o výkon v právní, finanční a sociální oblasti a při ochraně životního prostředí jsou diskutovány na zasedáních správní rady.

Aby bylo zajištěno plnění našich zásad, provádějí se na pracovištích interní audity.