Juridisk information och sekretesspolicy

Tack för att du besöker den här Pneumatech-webbplatsen. (Pneumatech och dess dotterbolag benämns här ”Pneumatech”, ”vi”, ”oss” och ”vår”).

Vi uppskattar ditt intresse för oss.

Nedan hittar du juridiskt relevant information vid besök på den här webbplatsen. Dessutom hittar du vår sekretesspolicy, som förklarar vilken typ av information som kan samlas in och bearbetas och hur vi kan använda ”cookies”. Tack för att du läser innehållet på den här sidan, och, om du godkänner alla villkor, för att du besöker webbplatsen. Genom att gå till eller använda webbplatsen godkänner du alla villkor.Pneumatech består av ett antal juridiska personer som var och en ansvarar för sin egen verksamhet och sina egna produkter. Under inga omständigheter kan en juridisk enhet inom Pneumatech hållas ansvarig för en annan juridisk persons handlingar eller underlåtelser. Genom att inhämta information via den här webbplatsen, eller på annat sätt använda webbplatsen, accepterar du att ansvar och ansvarsskyldighet för en produkt, ett erbjudande eller marknadsföringsinformation är begränsat till endast den juridiska person som är direkt involverad.Informationen på webbplatsen kan ändras utan föregående meddelande och utan att vi ådrar oss några förpliktelser eller skyldigheter. Innehållet på den här webbplatsen tillhandahålls endast för allmän kännedom till besökare och utgör endast icke-bindande information. Du har inte behörighet att skapa länkar till webbplatsen utan föregående skriftliga medgivande från oss.Vi vidtar de åtgärder som är rimliga för att se till att informationen på vår webbplats är korrekt. VI GER DOCK INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER AVSEENDE INFORMATIONENS KORREKTHET, FULLSTÄNDIGHET, AKTUALITET, ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL, ELLER FÖR ATT INGA RÄTTIGHETSINTRÅNG GÖRS. VI ACCEPTERAR UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER NÅGOT ANSVAR GENTEMOT NÅGON PART AVSEENDE DIREKTA, INDIREKTA ELLER SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖRLUSTER, FÖLJDSKADOR ELLER FÖLJDFÖRLUSTER, STRAFFLIKNANDE SKADESTÅND, ELLER ANDRA SKADESTÅND FÖR NÅGON ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA DENNA WEBBPLATS ELLER DESS INNEHÅLL, INKLUSIVE, MED INTE BEGRÄNSAT TILL EVENTUELLA SKADOR FÖR FÖRLUST AV INTÄKTER, VERKSAMHETSAVBROTT, FÖRLUST AV PROGRAMVARA ELLER ANDRA DATA I ERT INFORMATIONSHANTERINGSSYSTEM ELLER ANNAT. DET ÄR UPP TILL DIG ATT VIDTA ALLA NÖDVÄNDIGA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER OCH SE TILL ATT DET DU VÄLJER ATT ANVÄNDA ÄR FRITT FRÅN VIRUS, MASKAR, TROJANSKA HÄSTAR OCH ANDRA DESKTRUKTIVA SAKER. VI GER INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER OM NÅGON ANNAN WEBBPLATS SOM TILLHÖR TREDJE PART SOM DU KAN TÄNKAS NÅ VIA DEN HÄR WEBBPLATSEN.

Copyright, varumärken och andra äganderättigheter

Innehållet på den här webbplatsen, inklusive, men inte begränsat till logotyper, varumärken, varumärkesnamn, text, bilder, grafik, ljud, animering och videofiler, och deras framställning på webbplatsen ägs av oss eller en eller flera andra Pneumatech-enheter eller tredje parter och omfattas av skyddet av immateriella rättigheter. Inget innehåll på den här webbplatsen får reproduceras, kopieras, överföras, publiceras, distribueras, ändras, skickas på nytt eller placeras på andra webbplatser eller i dokument, utan ett på förhand inhämtat skriftligt godkännande. Alla immateriella rättigheter som omfattas av den här webbplatsen, inklusive upphovsrätt, varumärken, företagshemligheter och patenträttigheter, är reserverade och eventuell användning utan skriftligt medgivande i förväg från respektive ägare är strängeligen förbjuden. Ingenting som omfattas av den här webbplatsen ska tolkas som att rättighet ges att använda vår eller någon annan Pneumatech-enhets eller tredje parts intellektuella egendom.

Sekretesspolicy

IP-adresser, internetwebbläsare, operativsystem, domännamn: När du går in på vår webbplats kan det hända att vi registrerar din dators IP-adress. IP-adressen identifierar inte dig som individ utan din internetleverantör. Annan information som inte är personligt identifierbar som vi kan komma att registrera inkluderar vilken typ av internetwebbläsare som används, vilken typ av operativsystem som används, och domännamnet på den webbplats som du länkades från. Informationen samlas in för att ge en bred demografisk information, som exempelvis var besökare befinner sig geografiskt och hur länge de är inne på vår plats. Genom att samla in den här typen av information kan vi administrera vår webbplats, diagnostisera serverproblem, analysera trender och statistik och tillhandahålla bättre kundservice.

Cookies

När du besöker vår webbsida kan det hända att vi skickar ”cookies” till din dator. En cookie är en liten textfil eller data som en webbsida som du besöker kan placera eller spara på din dator. Cookies innehåller inte själva någon personlig identifierbar information. Om du emellertid förser oss med sådan personlig identifierbar information (t.ex. genom att registrera dig för en internetrelaterad tjänst eller lösenord som tillhandahålls av oss), kan sådan information komma att länkas till data som lagras i cookien. Det finns två typer av cookies. Den första typen sparar en fil under en längre tid på din dator, och den kan vara kvar på din dator efter det att du har stängt av den. En sådan cookie kan, till exempel, användas till att tala om för en besökare vilken information på webbsidan som har uppdaterats sedan han eller hon senast besökte den. Den andra typen av cookie kallas för ”sessionscookie”. Medan du besöker en webbsida lagras sessionscookies tillfälligt i din dators minne. Det här kan till exempel göras för att hålla reda på vilket språk du har valt på webbsidan. Sessionscookies lagras inte under någon längre tid på din dator, eftersom de försvinner när du stänger din webbläsare. Vi kan komma att använda tredje part som hjälp när vi registrerar eller bearbetar information som har erhållits genom cookies.Vi kan använda cookies av ett antal olika anledningar, t.ex.:

 • för att kompilera anonym statistik relaterad till mönster och trender för sökande;
 • för att analysera försäljningsdata;
 • för att göra marknadsföringsundersökningar;
 • för att göra webbsideinnehåll eller funktioner användarvänliga;
 • för att ge assistans eller registrera användares besök på sidor, för vissa internetbaserade tjänster;
 • för att förse användare med lösenord så att de åter kan komma in på vissa webbsidor utan att behöva fylla i den information som har fyllts i tidigare ännu en gång.    

Så här undviker du cookies:Med de flesta internetwebbläsare kan du ställa in webbläsaren så att den blockerar cookies, raderar cookies från din dators hårddisk eller meddelar dig att en webbplats innehåller cookies innan en cookie lagras. För mer information om de här funktionerna, se dina webbläsarinstruktioner eller hjälpskärmen. Observera att en del av våra webbplatser kanske inte fungerar som de ska om man inte använder cookies.

Personuppgifter

I det här avsnittet beskrivs hur vi inhämtar, använder och delar personlig information som du lämnar till oss, eller som vi på annat sätt kan erhålla eller generera, som är relaterad till dig (”Personlig information”). Pneumatech har implementerat tekniska, administrativa och fysiska åtgärder för att skydda all personlig information som vi kan komma att samla in (se nedan). Det står också klart att Pneumatech alltid följer lokala lagar och förordningar och avstår från att inhämta eller använda personuppgifter där detta är förbjudet enligt lag.Vilken personlig information kan Pneumatech samla in?”Personlig information” är information genom vilken en fysisk person är identifierbar eller kan identifieras. Vi kan komma att inhämta, använda och behandla dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla tjänster, produkter eller information som du begär.Vi inhämtar inga personuppgifter utan din vetskap och ditt tillstånd, och vi kommer inte heller att sälja eller hyra ut sådana data. För att kunna förse dig med en specifik produkt, tjänst eller information, eller för att behandla en transaktion, kan vi begära personligt identifierbar information. Detta anges vid varje tillfälle då vi inhämtar den.Hur kan Pneumatech använda den Personliga information som samlas in?Personlig information inhämtas endast när det är nödvändigt för att tillhandahålla en produkt, tjänst eller information, bearbeta en transaktion eller om du skickar den till oss för andra ändamål, t.ex. om du ansöker om anställning.Inhämtandet av personlig information är transparent för dig (inklusive information om den juridiska grunden för bearbetningen) och du ges möjlighet att bestämma om du vill tillhandahålla den eller inte. Om du väljer att inte tillhandahålla några av de personuppgifter som efterfrågas kan Pneumatech inte slutföra transaktionen eller tillhandahålla den information, de tjänster eller de produkter du har begärt.När personuppgifter inhämtas kan de användas i följande syften:

 • Genomföra våra aktiviteter inom webbmarknadsföring:
  • E-postkampanjer,
  • Målinriktning och anpassning av målinriktning,
  • Bekräftelse av deltagande.
 • Svara på frågor eller angelägenheter som skickats till Pneumatech;
 • Design, försäljning, produktion och förbättring av produkter;
 • Tillhandahållande av kundservice och support;
 • Utbildning och certifiering av personal hos kunder, leverantörer och säljare;
 • Enligt krav eller uttryckligen tillåtet enligt tillämpliga lagar eller bestämmelser.

När personuppgifter samlats in och ingen interaktion med Pneumatech (öppnande av e-post, sändning av formulär) sker inom de följande sex månaderna kommer dessa att raderas från våra databaser. Detta gäller även användare som väljer att avregistrera sig (avsluta prenumeration).Vi kommer under inga omständigheter att behålla uppgifter längre än vad som behövs för att uppfylla de ändamål för vilka de samlades in eller som krävs enligt gällande lagar och bestämmelser.

Om så krävs kan vi behöva få ditt samtycke till att använda dina personuppgifter för en eller flera av de ändamål som anges ovan. Du har olika rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter på grundval av ditt samtycke. Om du vid ett senare tillfälle vill ta tillbaka ditt samtycke ser vi till att detta kan ske lika enkelt som när du gav ditt samtycke.Vem personuppgifter kan delas med:Eftersom Pneumatech är ett globalt företag med kontor i många olika länder kan vi överföra dina personuppgifter från en juridisk enhet till en annan eller från ett land till ett annat för de ändamål som anges ovan. Vi överför dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga rättsliga krav och endast i den utsträckning det är nödvändigt för de ändamål som anges ovan. Inom Pneumatech-koncernen överförs personuppgifter enligt samma regler och säkerhetsnivåer. Om så krävs kommer det att finnas databehandlingsavtal för att säkerställa nödvändigt skydd.Pneumatech använder tillgängliga rättsliga mekanismer för att möjliggöra laglig överföring av personuppgifter över gränserna. I den utsträckning som Pneumatech använder standardavtalsklausuler (kallas även modellklausuler) för att tillåta överföring kommer Pneumatech att uppfylla dessa krav, även där det finns en konflikt mellan de kraven och detta meddelande.Pneumatech kommer inte att sälja eller på annat sätt dela med sig av dina personuppgifter utanför Pneumatech-företagsgruppen, förutom:

 • till tjänsteleverantörer som Pneumatech har anlitat för att utföra tjänster för vår räkning. Pneumatech delar endast dina personuppgifter med tjänsteleverantörer som Pneumatech enligt avtal hindrar från att använda eller avslöja uppgifterna, utom så som krävs för att utföra tjänster för vår räkning eller för att uppfylla juridiska krav,
 • för att uppfylla rättsliga skyldigheter, inklusive men inte begränsat till, som svar på en legitim juridisk begäran från brottsbekämpande myndigheter eller andra offentliga tillsynsmyndigheter;
 • för att utreda misstänkt eller faktisk olaglig verksamhet;
 • för att förhindra fysisk skada eller ekonomisk förlust;
 • eller som stöd för försäljning eller överlåtelse av hela eller en del av vår verksamhet eller tillgångar (inklusive genom konkurs).

För att ta bort, korrigera, uppdatera eller få åtkomst till din personligt identifierbara information:Kontakta oss gärna om du skulle vilja ta bort, korrigera, uppdatera eller få åtkomst till dina personuppgifter som du har skickat till oss, eller om du har relaterade problem. Om du kontaktar oss i det här avseendet ska du notera namnet på den webbsida eller plats som du skickade uppgifterna från, liksom den kontaktinformation (till exempel namn, e-postadress, postadress osv.) som du lämnade vid den tidpunkten.

Säkerhet

Tekniska och administrativa åtgärder har implementerats för att hjälpa till med att skydda personuppgifter och andra data på våra servrar från oauktoriserad åtkomst, förlust eller ändring. Ingen server eller överföring på internet kan emellertid vara garanterat säker. Därför utförs eventuella aktiviteter eller kommunikation på egen risk.

Ytterligare information och klagomål

För mer information om behandling av personuppgifter kan du kontakta vår Group Privacy Officer (daten.schutz@pneumatech.com).Om vi inte besvarar dina förfrågningar, eller underlåter att förse dig med ett giltigt skäl till varför vi inte kan göra det, har du rätt att kontakta en tillsynsmyndighet för att inge klagomål.

Länkar till tredje parts webbsidor

En del av våra webbsidor kan innehålla länkar till tredje parts webbsidor. Observera att vi inte bär ansvar för sekretesspolicyer, innehåll eller praxis för sådana andra webbsidor eller deras ägare eller användare.

Ändring av sekretesspolicy

Vi reserverar oss rätten att ändra eller uppdatera denna sekretesspolicy när som helst.