Pneumatechs ansvar

Transparens

I all vår kommunikation, både skriftlig och muntlig, åtar vi oss att vara öppna, sanningsenliga och korrekta inom gränserna för kommersiell sekretess. Vi lämnar snabb, regelbunden, pålitlig och relevant information om vår verksamhet. Vi anser att det är betydelsefullt med samverkan och är därför positivt inställda till konstruktiva dialoger med alla våra viktigaste intressenter.

Pneumatech har skapat en hög rapporteringsstandard, där varje anställd som arbetar med att registrera, bearbeta och redovisa information förväntas säkerställa att den hålls konfidentiell, samt är korrekt.

Affärsintegritet

  • Var vi än bedriver verksamhet är vårt anseende en mycket värdefull tillgång, och den styrs av hur vi agerar. Vi ska undvika varje handling som skulle kunna äventyra Pneumatechs rykte.
  • Vi har höga normer för vår affärsmässiga och personliga etik. Vi följer våra interna policyer och alla tillämpliga lagar och förordningar i de länder där vi är verksamma.
  • Vi strävar efter ärlighet i varje situation och vi avstår från att ha intressen som står i konflikt med gruppens intressen.
  • Vi stödjer och strävar efter rättvis konkurrens och vägrar därför att delta i diskussioner om avtal med konkurrenter om prissättning, marknadsuppdelning eller andra liknande aktiviteter.
  • För att undvika alla risker för osunda lojaliteter avstår vi från att ge eller ta emot något annat än symboliska värden till eller från någon intressent.
  • Vi respekterar företagets tillgångar och skyddar koncernens alla materiella och immateriella tillgångar från förlust, stöld och missbruk.
  • Pneumatech tar inte politisk ställning. Därför använder vi inte Pneumatechs medel eller tillgångar för att stödja politiska kampanjer eller kandidater eller på annat sätt ge stöd åt politiska ändamål.

Styrning

Pneumatech-ledningen ansvarar för att godkänna Pneumatechs övergripande strategi och organisation.

Koncernledningen ansvarar för att utveckla och följa upp Pneumatechs strategier, målsättningar och principer, inklusive ekonomiska, sociala och miljömässiga resultat, under ledning av koncernens vd.

Implementering

Affärskoden sammanfattar policyer som är gemensamma för alla enheter i organisationen. Vårt beteende vägleds av dessa interna policyer, vilket hjälper oss att öka Pneumatechs värde.

Dessa principer samlas, tillsammans med andra principer, riktlinjer och instruktioner, i The Way We Do Things, en intern databas som är tillgänglig för alla anställda via gruppens intranät. Det är varje medarbetares ansvar att känna till och följa innehållet i The Way We Do Things. Lämplig utbildning tillhandahålls genom vårt program Circles, som är obligatoriskt för alla nyanställda. Vi informerar våra viktigaste intressenter om vår affärskod.

Baserat på de principer som beskrivs i The Way We Do Things utarbetar affärsenheterna strategier och implementeringsplaner.

Uppföljningsrutiner upprättas för varje policy. Nyckeltal för sociala och miljömässiga resultat rapporteras och följs upp på gruppnivå. Potentiella risker i förhållande till våra viktigaste intressenter avseende legala, sociala och miljörelaterade aktiviteter redovisas på styrelsemöten.

För att säkerställa implementeringen av våra policyer utförs interna revisioner på plats.