Vår affärskod

Följande interna dokument sammanfattas i Pneumatechs affärskod och berör affärsetik och verksamhetens sociala och miljömässiga resultat. Alla företag inom gruppen förväntas följa dessa policyer, som publiceras i gruppens intranätdatabas, The Way We Do Things.

De huvudsakliga internationella etiska riktlinjerna som stöds av Pneumatech är:

  • FN:s allmänna deklaration om mänskliga rättigheter: http://www.un.org/
  • Internationella arbetsorganisationens (ILO) Deklarationen om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet: www.ilo.org
  • FN:s Global Compact: http://www.unglobalcompact.org/
  • OECD:s Riktlinjer för multinationella företag: www.oecd.org
  • Pneumatechs hållbarhetsredovisning följer GRI:s globala rapporteringsinitiativ: www.globalreporting.org

Hämta vår affärskod