Pneumatechs relationer

Miljö och samhälle

Vi strävar efter att vara en god och pålitlig företagsmedborgare och att följa lagarna både till bokstav och till anda i de länder där vi är verksamma. 

 • Vi stödjer grundläggande mänskliga rättigheter och respekterar dessa rättigheter vid bedrivandet av vår grupps verksamheter över hela världen.
 • Vi är medvetna om att vi i vår strävan efter ekonomisk framgång också måste ta hänsyn till den bredare ekonomiska, miljömässiga och sociala påverkan vår verksamhet har.
 • Vi tror på att bedriva verksamhet på ett sätt som bevarar miljön för framtida generationer. Vår målsättning är att alla våra större enheter ska vara ISO 14001-certifierade. Alla produkter och processer utvärderas ur ett miljöperspektiv.
 • Pneumatech uppmuntrar till utbildning och utveckling genom samarbete med lokalsamhällen.

Medarbetare

Vi strävar efter att vara förstahandsvalet som arbetsgivare för både nuvarande och potentiella medarbetare. Vårt mål är att attrahera, utveckla och behålla kvalificerade och motiverade personer i en professionell miljö.

 • Vi strävar efter att erbjuda en säker och hälsosam arbetsmiljö i alla våra verksamheter.
 • Vi tror på lika möjligheter, rättvisa och mångfald. Vi rekryterar och befordrar utifrån de kvalifikationer som krävs för det arbete som ska utföras, oavsett ras, religion, kön, ålder, nationalitet, handikapp, sexuell läggning, fackföreningsmedlemskap eller politisk åsikt.
 • Vi respekterar våra medarbetares rätt att välja om de vill företrädas av fackföreningar vid kollektivavtalsförhandlingar eller ej. Ingen medarbetare ska diskrimineras för att denna rätt utövas.
 • Tvångsarbete får under inga omständigheter förekomma i våra verksamheter. Vi är helt emot barnarbete och andra former av utnyttjande av barn. Vi anställer ingen under 15 år, och anpassar oss till lokala regler där dessa anger en högre minimiålder.
 • Var och en av oss förväntas bidra till gruppen och våra insatser belönas på ett rättvist sätt. Utvärderingar genomförs årligen.
 • Våra anställda erbjuds fortlöpande utbildning och utvecklingsmöjligheter för att säkerställa vår möjlighet att göra karriär inom gruppen. Målet är att varje medarbetare ska få i genomsnitt 40 utbildningstimmar per år.
 • Vi uppmuntrar informationsflöde över divisions-, funktions- och geografiska gränser för att fullt ut dra nytta av den kunskap och de erfarenheter som finns tillgänglig i gruppen.

Kunder

Vi strävar efter att bli den leverantör som befintliga och potentiella kunder och slutanvändare väljer, för att på så sätt uppnå högsta möjliga kund- och marknadsandel.

 • Vi strävar efter att alltid leverera produkter och tjänster av hög kvalitet som bidrar till våra kunders produktivitet och framgång.
 • Våra produkter och tjänster utvecklas med målet att uppfylla kundernas krav vad gäller kvalitet, funktionalitet, säkerhet och miljö.
 • Vi arbetar globalt med ett långsiktigt engagemang för kunderna i varje land och på varje marknad. Vi strävar också efter att utveckla nära relationer med våra kunder för att fortlöpande kunna uppfylla och överträffa deras förväntningar.

Distributörer

Vi strävar efter att vara den bästa partnern för våra distributörer och att vara det företag de prioriterar.

 • Vi söker affärspartners vars policyer avseende etiska, sociala och miljömässiga problem ligger i linje med våra egna, och vi gör dem medvetna om våra åtaganden och om våra förväntningar på dem.
 • Distributörer väljs ut och utvärderas på grundval av objektiva faktorer såsom kvalitet, leveransförmåga, pris och tillförlitlighet, likväl som deras engagemang för och utveckling av miljömässiga och sociala aspekter.